3/2023 - Zamiar połączenia ze spółką Carbon Studio S.A. [spółką dominującą]

Data sporządzenia:

2023-07-21

 

Treść raportu:

Zarząd Iron VR S.A. z siedzibą w Chorzowie [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 19.07.2023 r. podjął decyzję
o rozpoczęciu prac przygotowawczych mających na celu połączenie ze spółką Carbon Studio S.A. z siedzibą w
Chorzowie, dalej „Carbon Studio” [połączenie poprzez przejęcie przez Carbon Studio w trybie art. 492 §1 pkt 1
KSH].

Decyzja została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Emitenta.

Carbon Studio posiada 39,9% udziału w kapitale zakładowym i 57,0% w głosach na WZA.

Carbon Studio w ramach połączenia wyemituje dla akcjonariuszy Emitenta [innych niż Carbon Studio] akcje nowej
emisji, które zostaną docelowo objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect. Parytet
wymiany akcji Emitenta na akcje Carbon Studio zostanie ustalony z uwzględnieniem bieżących parametrów wycen
spółek z branży gamedev i może istotnie odbiegać od wyceny Spółki ustalonej w ramach emisji akcji serii E.
Wskazuje się, że w związku z rozpoczęciem prac związanych z połączeniem Emitent wycofa wniosek o
wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect. Akcje Carbon Studio wydane akcjonariuszom Emitenta
zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect niezwłocznie po rejestracji procesu
połączenia w KRS tj. orientacyjne w 1 półroczu 2024 r.

Powodem połączenia są inne od zakładanych efekty działalności operacyjnej Emitenta. Pierwotne założenia
biznesowe zakładały podział działalności produkcyjnej w ramach grupy kapitałowej Carbon Studio pomiędzy
Carbon Studio a Emitentem w ten sposób, że Carbon Studio miała realizować projekty wysokobudżetowe,
natomiast Emitent projekty niskobudżetowe. Weryfikacja rynkowa przedstawionych założeń wykazała, że
efektywniejszym z punktu widzenia działalności grupy kapitałowej Carbon Studio jest realizowanie wszystkich prac
w ramach jednego, bardziej rozpoznawalnego podmiotu o wieloletniej historii produkcyjnej, co ma bardzo istotne
znaczenie dla nawiązywania współpracy z właścicielami kluczowych platform VR. W związku z powyższym
utrzymywanie Emitenta jako oddzielnej spółki nie dawałoby perspektywy na istotny wzrost jej wartości w krótkim
terminie.

Wszystkie projekty prowadzone przez Emitenta, m.in. gra Hunt Together, będą realizowane w ramach Carbon
Studio. Carbon Studio zostanie także posiadaczem wszystkich praw własności intelektualnej posiadanych przez
Emitenta. Połączenie spółek pozwoli lepiej wykorzystać potencjał zespołu Emitenta, istotnie uprościć strukturę
organizacyjną grupy, zmniejszyć koszty funkcjonowania, co może istotnie wpłynąć na wzrost skali działalności i
efektywności Carbon Studio. W przypadku, gdy parametry wyceny rynkowej Carbon Studio pozwolą na wznowienie
prac nad prospektem, uprości to także przyszłą procedurę prospektową.

 

Postawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.