AKCJONARIAT

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz

Typ i rodzaj akcji

Seria

Liczba akcji

Liczba głosów

Pozostali inwestorzy

akcje zwykłe na okaziciela

A

400 000

400 000

Pozostali inwestorzy

akcje zwykłe na okaziciela

E

136 600

136 600

Pozostali inwestorzy

akcje zwykłe na okaziciela

C

171 000

171 000

Pozostali inwestorzy

akcje zwykłe na okaziciela

D

197 000

197 000

Carbon Studio S.A.

akcje uprzywilejowane imienne

B

600 000

1 200 000

Razem

1 504 600

2 104 600