OGŁOSZENIE ZARZĄDU IRON VR SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 29.12.2023 r.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU IRON VR SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 29.12.2023 r.

 

Iron VR S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Brzozowej 30/7, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000844113, NIP: 6272767440, REGON: 386195250, kapitał zakładowy: 150.460,00 zł (dalej: Spółka).

Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd spółki pod firmą Iron VR S.A. z siedzibą w Chorzowie, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 §1 w zw. z art. 4021 w zw. z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Iron VR S.A. na dzień 29.12.2023 r. na godzinę 12:00, w Kancelarii Notarialnej Iwona Samorzewska, ul. Jana Siemińskiego 14/3, 44-100 Gliwice, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad;
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Carbon Studio S.A. ze spółką Iron VR S.A. oraz wyrażenia zgody na zmiany w statucie Carbon Studio S.A;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki;
  7. Wolne wnioski;
  8. Zamknięcie obrad

 

Załączniki:

1._Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_Iron_VR_S.A

2._Informacje_o_ogólnej_liczbie_akcji_w_Iron_VR_S.A.

3._Formularz_do_głosowania_przez_pełnomocnika

4._Informacja_dot._przetwarzania_danych_osobowych_akcjonariuszy_Iron_VR_S.A.

5._Wniosek_o_umieszczenie_spraw_w_porządku_obrad_Iron_VR_S.A.

6._Wzór_zgłoszenia_projektu_uchway_do_porządku_Iron_VR_S.A.

7._Zawiadomienie_o_udzieleniu_penomocnictwa_dla_osoby_fizycznej

8._Zawiadomienie_o_udzieleniu_penomocnictwa_dla_osoby_prawnej

9._Projekty_uchwał_-_NWZA_Iron_VR_S.A.