NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 22.04.2022

Zarząd spółki Iron VR S.A. z siedzibą w Chorzowie, KRS: 0000844113 (“Spółka“), zwołuje na dzień 22.04.2022 r. na godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (“Zgromadzenie”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Iwona Samorzewska, ul. Jana Siemińskiego 14/3, 44-100 Gliwice z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
5. Powołanie komisji skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki;
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:
1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Szczegółowe informacje o uprawnieniach akcjonariuszy dostępne są na stronie internetowej Spółki oraz w KSH.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki Iron VR S.A.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę w postaci informacji przesłanej na adres contact@ironvr.pl, przez przesłanie skanu pełnomocnictwa.
Dniem rejestracji uczestnictwa na Zgromadzeniu jest dzień 06.04.2022 r. (“Dzień Rejestracji”). Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.
Akcjonariusz uprawniony jest do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.
Nie ma możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ironvr.pl niezwłocznie po ich sporządzeniu. Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia dostępne są na stronie www.ironvr.pl