WALNE ZGROMADZENIE 30.06.2022

Zarząd spółki pod firmą Iron VR S.A. z siedzibą w Chorzowie, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 §1 w zw. z art. 4021 w zw. z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Iron VR S.A. na dzień 30.06.2022 r. na godzinę 11.00, w Kancelarii Notarialnej Iwona Samorzewska, ul. Jana Siemińskiego 14/3, 44-100 Gliwice (dalej: „Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”), z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad;
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku, obejmujących rok 2021;
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.;
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.;
8) Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2021 r.;
9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Koszucie-Caban z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2021 r.;
10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2021 r.;
11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jolancie Falkowskiej z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 r.;
12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 r.;
13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 r.;
14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Woźniakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 r.;
15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szurek z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 r.;
16) Wolne wnioski;
17) Zamknięcie obrad.

 

  1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Iron VR
  2. Informacje o ogólnej liczbie akcji w Iron VR
  3. Formularz do głosowania przez pełnomocnika
  4. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy Iron VR S.A.
  5. Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad Iron VR
  6. Wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku obrad
  7. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
  8. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej
  9. Projekt Uchwały ZWZ Iron VR S.A.