Home / IRON VR S.A. (1/2023) Pozyskanie finansowania

IRON VR S.A. (1/2023) Pozyskanie finansowania

Raport bieżący 1/2023

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Zarząd Iron VR S.A. z siedzibą w Gliwicach _”Spółka”, “Emitent”_, informuje, że w dniu 06.02.2023 r. Spółka pozyskała finansowanie na ukończenie gry Home Together _”Gra”_ oraz bieżącą działalność w ramach umowy pożyczki _”Umowa”_ ze spółką Fingames Found I sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Finansujący”_.

Kwota pozyskanego finansowania wynosi 1.000.000 zł i zostanie wypłacona Emitentowi w trzech miesięcznych ratach, począwszy od 09.02.2023 r.Pożyczka udzielona jest na czas określony do dnia 5 kwietnia 2024 roku.
Spłata będzie następowała w trzech ratach, płatnych w okresach miesięcznych, począwszy od 09.02. 2024 r.Warunki pozyskanego finansowania nie odbiegają od warunków rynkowych.

Zabezpieczeniem Umowy jest poddanie się egzekucji przez Emitenta z aktu notarialnego do maksymalnej kwoty 1.400.000 zł, oraz umowa poręczenia przez spółkę dominującą wobec Emitenta, tj. Carbon Studio S.A. do kwoty 1.400.000 zł wraz wekslem in blanco i deklaracją wekslową wystawioną przez Carbon Studio S.A. do kwoty 1.400.000 zł.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 25.01.2023 r. uzyskał konieczną zgodę Rady Nadzorczej na zaciągnięcie zobowiązania oraz ustanowienie zabezpieczeń.

“Home Together” to pierwszoosobowa gra typu player vs player rozgrywająca się w nawiedzonej posiadłości. Gracze wcielają się w postaci ducha oraz łowcy duchów, którzy stawiają sobie czoła. Wykorzystując swoje dedykowane umiejętności muszą zrealizować postawione przed nimi cele, aby wygrać. Spółka przewiduje, że wydanie “Home Together” na platformę Meta Quest nastąpi w 2023 roku.