WALNE ZGROMADZENIE 30.06.2023

OGŁOSZENIE ZARZĄDU IRON VR SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ
30.06.2023 r.
WRAZ Z PROPONOWANYMI ZMIANAMI STATUTU SPÓŁKI

Iron VR S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Brzozowej 30/7, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000844113, NIP: 6272767440, REGON: 386195250, kapitał zakładowy: 150.460,00 zł (dalej:Spółka).

I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd spółki pod firmą Iron VR S.A. z siedzibą w Chorzowie, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 §1 w zw. z art. 4021 w zw. z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Iron VR S.A. na dzień 30.06.2023 r. na godzinę 11:00, w Kancelarii Notarialnej Iwona Samorzewska, ul. Jana Siemińskiego 14/3, 44-100 Gliwice, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad;
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku, obejmujących rok 2022;
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.;
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.;
8) Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2022 r.;
9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Koszucie-Caban z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2022 r. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 16.02.2022 r;
10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Szpinerowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2022 r.;
11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2022 r.;
12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 r.;
13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 r.;
14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Woźniakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 r.;
15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szurek z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 r.;
16) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Aleksandra Cabana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
18) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
19) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla oddelegowanych członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu;
20) Wolne wnioski;
21) Zamknięcie obrad.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Iron VR S.A

2. Informacje o ogólnej liczbie akcji w Iron VR S.A.

3. Formularz do głosowania przez pełnomocnika

4. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy Iron VR S.A.

5. Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad IRON VR S.A.

6. Wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku Iron VR S.A.

7. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby fizycznej

8. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej

9._Projekty_uchwa_-_ZWZ_Iron_VR_S.A.