WALNE ZGROMADZENIE 11.10.2021

Zarząd spółki Iron VR S.A. z siedzibą w Chorzowie, KRS: 0000844113, (“Spółka”), zwołuje na dzień 11.10.2021 r. na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (“Zgromadzenie”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej K. Strażecka i E. Strażecka S.C. ul. Bohaterów Warszawy 11, 43-100 Tychy, zwane dalej „Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad;
 2. Wybór Przewodniczącego;
 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
 4. Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty, obejmujących rok 2020;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.;
 9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za za 2020 r.;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Koszucie-Caban z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2020 r.;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflikowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2020 r.;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jolancie Falkowskiej z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 r.;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 r.;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 r.;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Woźniakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 r.;
 16. Wolne wnioski;
 17. Zamknięcie obrad.

Akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:

 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.
 2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
 3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Szczegółowe informacje o uprawnieniach akcjonariuszy dostępne są na stronie internetowej Spółki oraz w KSH.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki Iron VR S.A.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę w postaci informacji przesłanej na adres contact@ironvr.pl, przez przesłanie skanu pełnomocnictwa.
Dniem rejestracji uczestnictwa na Zgromadzeniu jest dzień 25.09.2021 r. (“Dzień Rejestracji”). Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.
Akcjonariusz uprawniony jest do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.
Nie ma możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ironvr.pl niezwłocznie po ich sporządzeniu oraz w sekretariacie Spółki w godzinach od 9:00 do 17:00. Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia dostępne są na stronie www.ironvr.pl

 

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Iron VR S.A.
 2. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów
 3. Formularz do głosowania przez pełnomocnika
 4. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy Iron VR S.A.
 5. Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Iron VR S.A.
 6. Wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad
 7. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej
 8. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej